Programa de formació i inserció (PFI)

Projecte lingüístic

Introducció

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el seu Títol II Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya estableix el règim lingüístic del sistema educatiu i a l’article 14 determina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.

El Projecte Lingüístic ha de tenir present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i ha de definir-se en aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

El Projecte Lingüístic de l’Institut Cal·lípolis, com a projecte plurilingüe i intercultural de centre, s’estructura en quatre àmbits: pedagògic, de gestió i govern del centre, humà i de serveis, i administratiu.

 

Àmbit pedagògic

El català, llengua vehicular de l’Institut

La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge en els ensenyaments que s’imparteixin en  el nostre institut, tot considerant que no es pot aïllar de la realitat multilingüe i multicultural del nostre país i, per tant, cal establir vincles amb les altres llengües i cultures per fer possible que el català esdevingui la llengua comuna de tots els ciutadans i ciutadanes per desenvolupar la cultura que hem de construir entre tots.

L’Institut utilitza la llengua catalana com a vehicle d’expressió normal en les activitats docents i de desenvolupament curricular realitzades en el centre o en àmbits externs.

Vetlla per l’ús habitual de la llengua catalana, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, en els recursos materials i didàctics.

Té cura de la qualitat de la llengua vehicular.

El professorat és transmissor del model d’ús per a l’alumnat perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid.

L’Institut vetlla perquè l’alumnat utilitzi  la llengua catalana emprant correctament el llenguatge tècnic de cada especialitat professional.

Incorporació de llengües estrangeres als cicles formatius

Les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius.

En els ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà i alguns de grau superior, l’alumnat, a més de la comprensió i expressió oral i escrita de la llengua estrangera curricular en el seu nivell d’ensenyament, haurà d’adquirir el domini adequat de la llengua estrangera en el àmbit tècnic, d’acord amb la seva especialitat.

En els cicles formatius de grau superior en que no hi ha anglès currricular, es dissenyen activitats d’ensenyament i aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en almenys un dels crèdits o mòduls del cicle formatiu amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de l’anglès en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral.

Es potenciarà l’ús de les llengües estrangeres com a eina de recerca d’informació i de treball a l’aula per millorar la competència lingüística general i professional i tecnològica en la llengua o llengües estrangeres adients a l’àmbit del treball.

En l’ensenyament de llengües estrangeres, la llengua vehicular i d’aprenentatge serà la llengua objecte d’estudi, sempre tenint en compte els diferents nivells dels/de les alumnes, i s’utilitzarà la llengua catalana com a llengua de referència.

Per afavorir la mobilitat europea també es facilita la formació bàsica en altres llengües a l’alumnat i al professorat fora de l’horari escolar a través de les plataformes que proporciona el programa Erasmus+ i aportant recursos propis del centre.  

Àmbit de gestió i govern del centre

L’Institut Cal·lípolis fa de la llengua catalana el vehicle d’expressió normal en les activitats de gestió  i administració, tant internes com externes.

L’equip de gestió i els òrgans de govern vetllen perquè sigui així en totes les activitats i reunions d’òrgans col·legiats i de coordinació.

La llengua catalana és el vehicle d’expressió normal en les reunions, els informes, les comunicacions  i  els actes de la comunitat educativa.

La llengua catalana és emprada en totes les comunicacions administratives: arxiu, qualificacions, informes interns i comunicacions, actes, comunicats diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, etc.

Les actuacions administratives sol·licitades pel públic es fan en llengua catalana, exceptuant-ne els casos en què els usuaris les demanen de forma explícita en castellà.

Els avisos oficials al públic que s’han d’inserir al tauler d’anuncis es fan en llengua catalana.

Àmbit humà i de serveis

La llengua catalana s’utilitza com a llengua vehicular en les activitats quotidianes, en l’àmbit de la gestió, dels serveis que es presten per l’Institut o prestats per empreses o entitats dins del centre.

L’Institut utilitza la llengua catalana com a llengua de comunicació oral i escrita entre el professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i fora de l’àmbit curricular.

El professorat i personal no docent tenen cura de la correcció en la llengua emprada (tant dins com fora de l’àmbit curricular) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de la comunitat educativa.

L’Institut vetlla perquè tot el personal del centre (professorat i personal no docent) tingui o adquireixi competència lingüística en català, segons la tasca que desenvolupa. 

Àmbit administratiu

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Administració educativa.

L’Institut Cal·lípolis emprar normalment el català tant en les relacions internes com en les que mantenen entre si, amb les administracions públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que en depenen.

L’Institut Cal·lípolis expedeix la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l’àmbit de  l’Administració de l’Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, serà bilingüe, en català i en castellà.

Ús de llenguatge no sexista

L’Institut vetlla per utilitzar un llenguatge no sexista.

Com a estratègia, el centre combina els diferents recursos que permeten evitar la discriminació per raó de sexe en el llenguatge, utilitzant preferentment formes genèriques (mots col·lectius, noms d’unitats administratives, expressions formades a partir de mots com ara persona, etc.) i fent servir formes dobles (senceres o abreujades) quan els genèrics no siguin adequats.

S’utilitza la forma del masculí plural quan aquest no té caràcter sexista. En alguns casos, per tal d’alleugerir el text, les paraules que fan referència a persones s’entenen en sentit genèric i tenen valor masculí i femení. Tenint present aquesta voluntat, en el cas que es pugui generar alguna mena de dubte, caldrà comptar amb les següents consideracions: per alumne s’entendrà l’alumne o l’alumna; o per professor s’entendrà el professor o la professora; per tutor s’entendrà el tutor o la tutora i així amb la resta de càrrecs. El mateix criteri serà d’aplicació per les paraules en forma plural. Aquests exemples s’extrapolaran a la resta de termes que puguin donar peu a confusions.

Els equips docents, el professorat, la direcció, tota la comunitat educativa treballa per superar tota mena d’estereotips i per facilitar l’actitud crítica davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l’associen a imatges tòpiques.

 

(El projecte linguístic del centre està recollit al capítol 5 Plantejaments educatius del Projecte Educatiu de Centre). 

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació