Serveis FP

FP Dual

Què és FP dual?

 

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. La formació està organitzada de forma conjunta per les empreses i els centres educatius, mitjançant un conveni de col·laboració.

En el següent enllaç podreu trobar molta més informació sobre aquest tipus de formació: Departament d’Educació.

A l’Institut Cal·lípolis apostem per l’FP Dual perquè estem convençuts que millora la qualificació professional, la inserció laboral dels alumnes i la satisfacció global de totes les parts implicades: alumnes, empreses i centre educatiu.

 

Coordinació FP Dual – Cicles de Sanitat


Boni Garcia Rubio

e-mail: fctsanitat@institutcallipolis.cat

 

Coordinació FP Dual – Cicles d’Imatge personal i d’Activitats físicoesportives


Eva Baldrich Tudó

e-mail:  fctesportsip@institutcallipolis.cat

 

 

 Actualment a l’institut oferim els següents cicles formatius en modalitat dual:

Invisible

FP Dual CFGM farmàcia i parafarmàcia

L’Institut Cal·lípolis ofereix el cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia en modalitat dual gràcies al conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) signat per primer cop el novembre de 2014.  Aquest va ser, en el seu moment,  el primer conveni de formació dual de l’àmbit sanitari que signava el Departament d’Educació, essent per tant el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona i l’Institut Cal·lípolis pioners en aquesta modalitat de formació professional a Catalunya.

Els alumnes matriculats al cicle de farmàcia de l’Institut Cal·lípolis poden accedir a la modalitat dual, compaginant d’aquesta forma la formació acadèmica  a l’institut i la formació pràctica a les oficines de farmàcia, mitjançant un contracte laboral o una beca, amb la contraprestació econòmica corresponent. D’aquesta forma les farmàcies participen de forma més directa en la formació dels seus futurs professionals. 

FP Dual CFGM Estètica i Bellesa

El curs 2020/2021 l’Institut Cal·lípolis ha iniciat els estudis del CFGM d’Estètica i bellesa en modalitat dual. Aquesta modalitat combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de: treballador assalariat, becari de formació o voluntari.

Tenim experiència des del 2014 en la modalitat dual en la família professional d’Imatge personal en el CFGS d’Estilisme i direcció de perruqueria, any rera any s’han format els nostres alumnes, tenint una excel.lent inserció laboral i experiència professional, aquest curs les  noves empreses d’estètica que estan apostant per aquesta formació estan acordant amb el centre educatiu les tasques que desenvoluparà l’aprenent a l’empresa, adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa.

L’alumne adquirirà una millor formació al participar amb les activitats productives de l’empresa, estant en contacte amb la cultura i tecnologia de l’empresa, millora el seu currículum professional, desenvolupant les competències professionals en un entorn laboral real.

L’alumne realitzarà una estada de 900 a 1000 hores d’activitat a l’empresa.

Volem agrair a totes les empreses la seva participació i el seu esforç en fer possible aquest projecte.

En aquest cicle formatiu de grau mitjà d’Estètica i bellesa l’alumne identificarà i classificarà els productes, materials, útils, estris, equips i cosmètics i els higienitzarà per mantenir-los en condicions òptimes, interpretarà les normes dissenyades en els procediments per atendre els usuaris des de l’acollida fins al comiat, realitzarà l’anàlisi de l’òrgan cutani per obtenir informació estètica, aplicarà les tècniques adequades per efectuar la netedat de la pell i per aconseguir la seva hidratació.

Dissenyarà i executarà tècniques de visatgisme per realitzar un maquillatge social personalitzat.

Aplicarà la tècnica adecuada per depilar i descolorar el borrissol.

Efectuarà les tècniques de manicura i pedicura i l’elaboració d’ungles artificials.

Les sortides professionals d’aquest cicle són:

 • tècnic o tècnica esteticista en centres de bellesa i gabinets d’estètica.
 • maquillador o maquilladora.
 • tècnic o tècnica d’ungles artificials.
 • tècnic o tècnica en depilació.
 • tècnic o tècnica en manicura i pedicura.
 • recepcionista en empreses estètiques.
 • demostrador o demostradora d’equips, cosmètics i tècniques estètiques.
 • agent comercial en empreses del sector.

 

FP Dual CFGS estilisme i direcció de perruqueria

El curs 2013/2014 l’Institut Cal·lípolis ha iniciat els estudis del CFGS d’Estilisme i direcció de perruqueria en modalitat dual. Aquesta modalitat combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de: treballador assalariat, becari de formació o voluntari. El curs 2014/2015 es gradua la primera promoció.

Actualment ja són mig centenar d’empreses del sector que han signat el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament  per promoure, impulsar i desenvolupar la formació dual del cicle de grau superior d\ ‘Estilisme i Direcció de perruqueria a l’Institut Cal·lípolis. Aquestes empreses faran possible que els alumnes puguin completar la formació que reben a l’Institut amb una formació en un entorn laboral real.

 

 

FP Dual Estètica integral i Benestar

El curs 2020/2021 l’Institut Cal·lípolis ha iniciat els estudis del CFGM d’Estètica integral i benestar en modalitat dual. Aquesta modalitat combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de: treballador assalariat, becari de formació o voluntari. 

Tenim experiència des del 2014 en la modalitat dual en la família professional d’Imatge personal en el CFGS d’Estilisme i direcció de perruqueria, any rera any s’han format els nostres alumnes, tenint una excel.lent inserció laboral i experiència professional, aquest curs les noves empreses d’estètica que estan apostant per aquesta formació estan acordant amb el centre educatiu les tasques que desenvoluparà l’aprenent a l’empresa, adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa.

L’alumne adquirirà una millor formació al participar amb les activitats productives de l’empresa, estant en contacte amb la cultura i tecnologia de l’empresa, millora el seu currículum professional, desenvolupant les competències professionals en un entorn laboral real.

L’alumne realitzarà una estada de 900 a 1000 hores d’activitat a l’empresa.

Volem agrair a totes les empreses la seva participació i el seu esforç en fer possible aquest projecte.

En aquest cicle formatiu de grau superior d’Estètica integral i benestar l’alumne elaborarà normes d’actuació per dissenyar documents i protocols estètics i d’atenció al client, organitzarà els recursos de la cabina d’estètica, desenvoluparà el procediment d’anàlisi estètica per dissenyar una proposta estètica individualitzada, aplicarà processos hidroestètics, massatges estètics i tècniques sensorials associades, supervisarà les diferents tècniques per assegurar el benefici estètic desitjat.

Aplicarà maquillatges correctius per microimplantació de pigments, seleccionarà procediments d’eliminació de borrissol de manera temporal i definitiva, verificarà els paràmetres de control d’equips electroestètics i de bronzejament artificial, identificarà les operacions de formulació i d’elaboració de cosmètics, farà la promoció i la comercialització de productes i de serveis estètics.

Coordinarà tots els recursos estètics (tècniques, aparells, instal·lacions i cosmètics) desenvolupant la creativitat i l’esperit d’innovació, desenvoluparà tècniques de lideratge i utilitzarà els procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d’iniciativa professional, per dur a terme la gestió bàsica d’una petita empresa o emprendre un treball.

Les sortides professionals d’aquest cicle són:

 • esteticista
 • director tècnic o directora tècnica en empreses d’estètica, àrees d’imatge personal,  balnearis i en tractaments estètics integrals
 • especialista en tècniques d’hidroestètica
 • tècnic o tècnica en micropigmentació, en depilació mecànica i avançada i en aparells d’estètica
 • especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada
 • tècnic o tècnica en massatges estètics i en drenatge limfàtic estèti;
 • treballador qualificat o treballadora qualificada en centres de medicina i cirurgia estètica
 • tècnic o tècnica comercial
 • assessor o assessora en estètica i cosmètica
 • formador tècnic o formadora tècnica en estètica

FP Dual CFGS Condicionament físic

L’Institut Cal·lípolis ofereix el cicle formatiu de grau superior d’Ensenyament i animació socioesportiva en modalitat dual gràcies als convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i diferents empreses del sector.

Les empreses que han apostat per aquesta formació acorden amb el centre educatiu les tasques que desenvolupa l’aprenent a l’empresa, adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa.

L’alumne adquireix una millor formació al participar amb les activitats productives de l’empresa, estant en contacte amb la cultura i tecnologia de l’empresa, millora el seu currículum professional, desenvolupant les competències professionals en un entorn laboral real.

L’alumne realitza una estada de 900 a 1000 hores d’activitat a l’empresa.

Aquest mes de desembre de 2020 s’ha realitzat la 1ª Reunió de la Comissió de seguiment del Dual en els cicles de la família d’Activitats físiques i esportives i les empreses participants. Ell Consell Esportiu del Tarragonès i el Club Tennis Tarragona van analitzar la formació dual a les seves empreses recalcant que és la formació del futur pel fet d’adaptar la formació dels alumnes a les necessitats de l’empresa i pel llaços i el vincle amb l’alumne i l’institut durant totes les hores realitzades, millorant la inserció laboral i l’experiència i formació dels alumnes.

Volem agrair a totes les empreses la seva participació i el seu esforç en fer possible aquest projecte.

En aquest cicle formatiu de grau superior de Condicionament físic l’alumne relaciona els diferents elements i factors d’un projecte de condicionament físic, proposant actuacions, seqüenciant-les, establint els elements de la programació, els recursos i els sistemes d’entrenament per programar el condicionament físic en sala d’entrenament polivalent i en el medi aquàtic, el condicionament físic amb suport musical i activitats de control postural, benestar, manteniment funcional i hidrocinèsia.  

Aplicaran la metodologia més adequada a les activitats de condicionament físic en sala d’entrenament polivalent i en el medi aquàtic, a les activitats de condicionament físic amb suport musical, utilitzant la coreografia dissenyada i a les activitats de control postural benestar, manteniment funcional i hidrocinèsia, tenint com a referent el model biomecànicament òptim.

Coordinaran el treball dels tècnics que intervenen en els esdeveniments i els programes de condicionament físic i desenvoluparan la creativitat i l’esperit d’innovació.

Les sortides professionals d’aquest cicle són:

 • entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
 • entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius.
 • entrenador o entrenadora personal.
 • instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal.
 • promotor o promotora d’activitats de condicionament físic.
 • animador o animadora d’activitats de condicionament físic.
 • coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
 • monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins.

FP Dual Ensenyament i Animació Socioesportiva

L’Institut Cal·lípolis ofereix el cicle formatiu de grau superior d’Ensenyament i animació socioesportiva en modalitat dual gràcies als convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i diferents empreses del sector.

Les empreses que han apostat per aquesta formació acorden amb el centre educatiu les tasques que desenvolupa l’aprenent a l’empresa, adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa.

L’alumne adquireix una millor formació al participar amb les activitats productives de l’empresa, estant en contacte amb la cultura i tecnologia de l’empresa, millora el seu currículum professional, desenvolupant les competències professionals en un entorn laboral real.

L’alumne realitza una estada de 900 a 1000 hores d’activitat a l’empresa.

Aquest mes de desembre de 2020 s’ha realitzat la 1ª Reunió de la Comissió de seguiment del Dual en els cicles de la família d’Activitats físiques i esportives. Lles empreses participants, el Consell Esportiu del Tarragonès i el Club Tennis Tarragona van analitzar la formació dual a les seves empreses recalcant que és la formació del futur pel fet d’adaptar la formació dels alumnes a les necessitats de l’empresa i pel llaços i el vincle amb l’alumne i l’institut durant totes les hores realitzades, millorant la inserció laboral i l’experiència i formació dels alumnes.

Volem agrair a totes les empreses la seva participació i el seu esforç en fer possible aquest projecte.

En aquest cicle formatiu de grau superior d’Ensenyament i animació socioesportiva l’alumne relaciona els diferents factors d’un projecte d’animació socioesportiva, proposant actuacions, seqüències d’aplicació, organitzant els recursos humans i materials disponibles, preveient accions per a la promoció, establint els elements de la programació, estratègies didàctiques relacionant-les amb les característiques dels potencials col.lectius implicats, per programar les activitats d’inclusió socioesportiva i la recreació mitjançant activitats físic-esportives i jocs. 

Analitzen els components o requeriments físics, psíquics i socials de diferents activitats físiques, apliquen tècniques didàctiques, tècniques d’intervenció social, tècniques d’animació, desenvolupen la creativitat i l’esperit d’innovació, desenvolupen tècniques de lideratge i apliquen estratègies i tècniques de comunicació.

Les sortides professionals d’aquest cicle són:

 • professor o professora d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
 • animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu,d’activitats d’inclusió socioesportiva, de vetllades, d’espectacles i d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal•lacions turístiques.
 • coordinador o coordinadora d’activitats d’animació esportiva, d’activitats fisicoesportives en instal•lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades, de temps lliure educatiu infantil i juvenil, de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura i d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 • cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil,
 • director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil, de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura i d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 • cap de departament d’animació turística,
 • cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials,
 • promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic
 • monitor o monitora d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments i de temps lliure.

DOCUMENTS ORIENTATIUS I DE CONSULTA

PREGUNTES FREQÜENTS DE LA FORMACIÓ DUAL

 • En què consiste el compromís de l’empresa? 
 • Es apte qualsevol modalitat de contracte laboral per la formació dual?
 • Té l’empresa obligación de contractar els alumnes un cop finalitzat el seu període formatiu? 
 • L’empresa haurà d’impartir classes teòriques? 
 • Quins beneficis podrà obtenir l’empresa?
 • … (copiar el resto)
 •  

 

 

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

MATERIAL DEL CURS I LLIBRES DE TEXT

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació