Programa de formació i inserció (PFI)

Projecte educatiu de centre

L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que es regeix en la seva actuació pels principis i preceptes recollits a la Constitució Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i altres normatives, especialment les relatives a l’ensenyament i a l’educació.

El centre es compromet a complir els principis recollits en la Llei d’educació catalana: principi de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences de l’alumnat i de llurs mares, pares o tutors.

L’Institut Cal·lípolis ofereix cicles formatius de Sanitat, Activitats físicoesportives, Esports i Imatge personal, tots ells del sector serveis i relacionats amb la salut, la cura del cos humà, el benestar i el lleure.

 Com a centre específic de formació professional la vinculació i la relació amb les empreses i amb l’entorn socioeconòmic esdevé un pilar fonamental en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

MISSIÓ

L’Institut Cal·lípolis té com a missió:

 

 1. Educar, formar i orientar l’alumnat perquè sigui capaç de desenvolupar les capacitats i competències professionals corresponents a les qualificacions dels diferents estudis que oferta el nostre centre.
 2. Oferir una formació de qualitat i adaptada als canvis tecnològics i als requeriments socials.
 3. Preparar l’alumnat per a la incorporació al món laboral i/o per a continuar altres estudis.
 4. Treballar per la transmissió i l’intercanvi de coneixement entre la comunitat educativa.

 

VISIÓ

L’Institut Cal·lípolis vol ser un centre  de formació professional integrada amb un projecte educatiu propi i singular que sigui referent en l’àmbit de la Salut, el Benestar humà i el Lleure, prenent com a referència les quatre famílies professionals de l’Institut (Sanitat, Imatge personal, Activitats fisicoesportives, Ensenyaments esportius) potenciant les sinèrgies entre elles i la transferència del coneixement. Tanmateix vol aconseguir una millora contínua en els resultats i en la satisfacció dels seus grups d’interès.

  VALORS

  Els principis i valors que guien totes les activitats de l’Institut Cal·lípolis són:

  1. La participació, implicació i compromís de l’equip humà.
  2. La relació directa i estreta amb les empreses i organismes vinculats als nostres sectors professionals.  El centre integrat en el teixit empresarial i productiu

  3. La formació integral de l’alumnat.

  4. La innovació.

  5. La millora contínua.

  6. Emprenedoria.

  7. Internacionalitat.

  8. Educació pel desenvolupament sostenible.

  OBJECTIUS DEL CENTRE

  D’acord amb el Projecte Educatiu de Centre l’institut ha establert uns objectius pel període 2016-2020, concretats en el seu pla estratègic, amb línies estratègiques, activitats concretades anualment i indicadors de seguiment.

  Aquests objectius són:

  Millorar el Servei d’E/A i els seus resultats

  Com a centre educatiu el nostre principal objectiu és millorar el procés d’ensenyament/aprenentatge en cada un dels estudis que oferim i en conseqüència els resultats obtinguts (taxa d’abandonament, taxa de graduats i satisfacció dels alumnes amb els ensenyaments rebuts).

  Per això el centre implementarà accions com: recerca i implementació d’estratègies específiques per a cada cicle formatiu, ensenyament mitjançant projectes, FP dual, FP semipresencial, foment de l’emprenedoria, de la mobilitat internacional i de l’ús de les TIC a l’aula.

  Ser un centre +500 en model e2cat

  El maig del 2016 l’institut va obtenir la distinció Q de Plata (+400) d’excel·lència educativa segons el model e2cat. Volem utilitzar aquest model basat en l’excel·lència com a una eina esperonadora per a la millora continua en aspectes com: la gestió basada en processos, la gestió de les persones des del lideratge compartit i la sensibilització en quant als riscos laborals i la responsabilitat social corporativa. En definitiva, l’any 2020 estar en condicions de tornar a valorar-nos externament i obtenir-ne una puntuació de +500 (Q d’Or).

  Esdevenir un Centre de Formació Professional Integrada

  La formació professional és una eina clau per qualificar els joves, requalificar els adults i impulsar així la reactivació econòmica. El nostre institut és un referent en els ensenyaments de Sanitat, Imatge Personal i Activitats Físicoesportives en el nostre territori i per tant ha de ser un actor important en aquest sentit.

  Volem que el centre, en base a les seves iniciatives i al seu treball, esdevingui i sigui reconegut com a centre d’FP integrada. Per això, i en continuïtat amb la línia de treball del darrer pla estratègic, impulsarem i promourem la formació per a l’ocupació adreçada a persones adultes en els sectors de sanitat, imatge personal i esports en col·laboració amb entitats, associacions, gremis i altres institucions.

  Cicles de grau Mitjà

  Família Sanitat

  Família Imatge Personal

  Família Activitats físiques i esportives

  Ensenyaments esportius

  Cicles de grau Superior

  Família Sanitat

  Família Imatge Personal

  Família Activitats físiques i esportives

  Ensenyaments esportius

  Altres

  Programa de formació i inserció (PFI)

  Itinerari formatiu específic (IFE)

  INFORMACIÓ GENERAL

  CALENDARI CURS

  GUIA DE L’ALUMNAT

  QUOTES I MATERIAL DEL CURS

  ORIENTACIÓ EDUCATIVA

  EXTRANET

  SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

  FCT

  Dual

  Acredita't

  Servei assessorament i reconeixement

  Borsa de treball

  Empreses i entitats col·laboradores

  Innovació

  Formació ocupacional

  Formació continuada

  Orientació

  Secretaria virtual

  Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

  Més informació

  Preinscripció/matrícula

  Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

  Més informació

  Horari

  Període lectiu*
  De dl. a dv. de 9 h a 13 h
  De dl. a dj. de 15 h a 18h

  Període no lectiu (juny i setembre) *
  De dl. a dv. de 9 h a 13 h
  De dt. i dj. de 15 h a 17h

  Juliol (mentres el centre romangui obert)
  De dl. a dv. de 9 h a 13 h

  Agost
  Centre tancat

  * Consultar calendari escolar aquí

   

  Contactar

  Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

  Més informació