Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

caenfres

Cercador

IFE Auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives

 

 

PREINSCRIPCIÓ

Oferta de places: 12 places
 

Presentació de sol·licituds

  • La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Educació. Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex. No s'admeten sol·licituds fora de termini.
  • La petició d'admissió a un centre comporta l'acceptació del perfil d'estudis que s'hi imparteixen.
  • Només es tindran en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes definitives d'alumnes admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre escollit com a primera petició i queden places vacants en els altres centres demanats.

 

Calendari de preinscripció i matrícula

- Publicació de l'oferta: 6 de maig de 2019.

- Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos.

- Sorteig a efectes de desempat: 27 de maig de 2019 en el mateix centre.

- Publicació de les llistes baremades: 3 de juny de 2019.

- Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds: del 4 al 7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

- Publicació de l'assignació definitiva d'alumnes admesos: 13 de juny de 2019.

- Període de matrícula: de l'1 al 5 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

 

Criteris de prioritat i documentació a presentar

Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la decisió adoptada.

Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari (les puntuacions no són acumulables):

- Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 50 punts.

- Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 30 punts.

- Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 15 punts.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de les persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb la del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne.

b) Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2018-2019:

- Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 25 punts.

Documentació acreditativa: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.

c) Participació per primera vegada en programes post-obligatoris

- No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

Documentació acreditativa: l'acreditació d'aquest criteri es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

 

 

Links Interès Professorat

  • 1

Links Interès Alumnat

  • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Contacte

telefons
 
Telèfon:

Mails:  - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
             - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agraïments, queixes i suggeriments

 

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube