Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

caenfres

Cercador

Cicles Formatius de Grau Superior

PREINSCRIPCIÓ

 

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.  Aquí

Calendari de preinscripció i matrícula:

 

- Publicació de l'oferta inicial:  25 de maig de 2020. 

Als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, es reserven dues places amb caràcter general de cada grup per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

- Període de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Lloc: Secretaria de 9:00h a 14:00 hores, de dilluns a divendres i dimarts de 15:00 a 17:00.  Durant el període de preinscripció a consergeria es repartiran números per tal d’organitzar les persones que venen a fer la sol·licitud o a lliurar documentació.

Es pot presentar la documentació fins al 8 de juny de 2020.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 26 de juny de 2020.

- Termini per presentar reclamacions: del 29 de juny al 2 de juliol de 2020.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 6 de juliol de 2020.

- Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2020, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de juliol de 2020.

- Publicació de l'oferta final: 13 de juliol de 2020.

- Publicació de la llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 14 de juliol de 2020.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 15 al 21 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).

 

Segon període (setembre)

- Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre de 2020.

- Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: del 2 al 4 de setembre de 2020.

- Publicació de la llista d'admesos al centre: 8 de setembre de 2020.

 

Sol·licitud

Fer la sol·licitud

 

Per poder fer la sol·licitud electrònica:

- cal disposar del l'identificador de l'alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que el pare, mare, tutor/a o l'alumne/a (si és major d'edat) poden obtenir a la Consulta de l'identificador de l'alumne. També, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, poden sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

- cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019) o l'alumne/a (si és major d'edat o fa els 18 anys durant aquest any) s'identifiqui mitjançant:

 • el servei d'identificació idCat Mòbil,
 • l'usuari GICAR (si es tracta de treballadors de la Generalitat de Catalunya), o
 • altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

En la sol·licitud és obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta.

Instruccions

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, prèviament us heu de registrar en aquest servei. Si ja ho heu fet, heu d'introduir el vostre document d'identificació (DNI, NIE o passaport) i el número de telèfon mòbil que heu indicat en el servei d'identificació idCAT Mòbil.

Si la base de dades no troba el document d'identificació o el número de telèfon mòbil proporcionat no es correspon amb el que s'ha registrat, visualitzareu un missatge d'error. En aquest cas, haureu de modificar el registre, si escau.

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, podreu fer el tràmit de la preinscripció.

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i no els del navegador.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'emplenar tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla (a partir d'aquest moment ja no es poden fer modificacions).
 3. Quan s'hagin enviat les dades, rebreu un missatge electrònic des d'on es pot obtenir el resguard de presentació de la sol·licitud; en aquest resguard consta la documentació que cal presentar a l'efecte d'acreditació dels criteris de prioritat, si escau. S'aconsella guardar-ne una còpia.

 

En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un espai en què cal especificar l'identificador de l'alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen i poden deixar en blanc aquest camp. Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que el pare, mare, tutor/a o l'alumne/a (si és major d'edat) poden obtenir a la Consulta de l'identificador de l'alumne. També, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, poden sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els anys durnat l'any 2019, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta.

Instruccions

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i no els del navegador.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després  d'emplenar tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla i es presenta el resguard al centre demanat en primera opció.
 3. Un cop enviades les dades es pot obtenir el resguard de presentació de la sol·licitud; en aquest resguard hi consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia).

 

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el resguard (en paper) al centre demanat en primera opció dins el termini previst per a la presentació de la documentació. En aquest resguard consta la documentació que cal presentar a l'efecte d'acreditació dels criteris de prioritat, si no s'han pogut validar electrònicament.

Un cop enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació. Un cop modificades les dades i enviades, caldrà imprimir el resguard i presentar-lo al centre demanat en primera opció.

La sol·licitud que s'ha enviat queda registrada. Només cal presentar una còpia del resguard al centre demanat en primera opció en els casos en què calgui presentar documentació acreditativa dels criteris de prioritat.

Un cop enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació. Un cop modificades les dades i enviades, caldrà imprimir el resguard i presentar-lo al centre demanat en primera opció.

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre.

Per a la preinscripció al batxillerat o als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional, la sol·licitud es pot presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou formulari de sol·licitud electrònica, disponible al web del Departament d'Educació.

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal (si l'alumne/a encara és menor d'edat i no compleix els 18 anys l'any 2019) o l'alumne/a (major d'edat o que compleix els 18 anys durant 2019) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne/a.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no se n'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc no cal presentar cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i el número de registre d'entrada, i que s'envia a l'adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud.

Les persones que no puguin utilitzar l'esmentada sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal finalitzar el tràmit amb la presentació, en el termini establert i al centre demanat en primera opció, del document que genera l'aplicació informàtica, signat i acompanyat de la documentació oportuna. Si no es presenta aquest document amb la documentació identificativa corresponent, la sol·licitud no es considera formalitzada.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació.

Per a la preinscripció al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional, no s'accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

 

És obligatori fer constar a la sol·licitud el número identificador de l'alumne/a si ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d'educació infantil, als ensenyaments obligatoris, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on ha cursat aquests ensenyaments és responsable de facilitar el número identificador de l'alumne/a a les famílies.

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc durant el termini establert per a cada ensenyament al calendari del procés i ha d'anar acompanyat de la documentació acreditativa que pertoqui.

L'entitat receptora sempre ha de lliurar al sol·licitant una còpia datada i segellada que n'acrediti la presentació.

Al formulari de preinscripció heu d'omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència:

Indicant:

Centre: 43009722  Institut Cal·lípolis.

Cicle:

 • AEB0 Tècnic o tècnica superior en Condicionament Físic 
 • AEA0 Tècnic o tècnica superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva 
 • 1651 Dietètica.
 • 1655  Salut ambiental
 • SAC0 Anatomia patològica i citodiagnòstic
 • SAD0 Documentació i administració sanitàries
 • SAE0 Laboratori clínic i biomèdic
 • IPB0 Estètica integral i benestar
 • IPD0  Caracterització i maquillatge professional
 • IPC0 Estilisme i direcció de perruqueria
 • SAI0  Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Curs: 1r o 2n

Torn: M - matí o T - tarda (el nostre centre ofereix torn de matí o matí/tarda).

 

Criteris de prioritat

 En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre s’apliquen els criteris de prioritat i barem:Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

 • 60% de les places: Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents (COU i FPII). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

 

 • 20% de les places: Via d'accés: títol de tècnic de formació professional.

Per aquesta via, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:

 • En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.
 • En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 • En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.

 

 • 20% de les places: Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

 

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

 

 

Matrícula

Els alumnes admesos s'han de venir a matricular al centre. Les instruccions per la matrícula la podeu trobar a la pestanya MATRÍCULA

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

 

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Contacte

telefons
 
Telèfon:

Mails:  - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
             - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agraïments, queixes i suggeriments

 

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube