Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

caenfres

Cercador

Batxillerat esportiu

Fes clic a sobre de la pestanya i trobaràs la informació en la qual estàs interessat/a.

 
Pots trobar més informació sobre el Batxillerat esportiu :
 
Informació sobre la prova específica d'ensenyaments esportius: Aquí
 
INSCRIPCIÓ A LA PROVA ESPECÍFICA ENTRE EL 8 I EL 17 DE JUNY: AQUÍ
 
 

PREINSCRIPCIÓ

Calendari de preinscripció i matrícula

Oferta de places:

Batxillerat esportiu: 15 places

Més informació: Aquí

Primer període:

Els centres fan públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del  30 d'abril de 2020.

Primer període:

 • Presentació de sol·licituds:

del 2 al 17 de juny de 2020.
El procés s'ha d'haver completat abans del 4 de setembre de 2020.

El Departament d’Educació, per tal de reduir riscos sanitaris, promou l’ús de la preinscripció telemàtica. Amb això, s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament mitjançant un formulari del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada. El formulari estarà disponible entre el 2 i el 18 de juny. 

Pas 1: Omplir el full de preinscripció als Ensenyaments esportius: Descarrega

Pas 2: Presentar la documentació per la preinscripció: Accés al formulari: Aquí 

En casos justificats i excepcionals el centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Caldrà sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977544202, en horari de 9 a 13:30 hores, a partir del dia 2 de juny o mitjançant el formulari per reservar cita disponible a la web del centre. 

Cita prèvia: Reserva

Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Publicació dels resultats provisionals:

19 de juny

Llista provisional: Consulta

 • Terminis per presentar reclamacions: 

22 i 23 de juny

Mitjançant aquest formulari.

 • Publicació de llistes un cop resoltes les reclamacions: 

25 de juny

Llista definitva: Consulta

 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos:

26 de juny

Llista d'admesos: Consulta

 • Matrícula:

Els alumnes admesos s'han de venir a matricular al centre.

1 al 4 de setembre. (podeu descarregar els documents necessaris a la pestanya de matrícula)

El procés s'ha d'haver completat abans del 4 de setembre de 2020

 

 

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta de forma telemàtica al centre, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini de presentació de sol·licituds. Es pot presentar més d'una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits solts i aquests no siguin coincidents.

 

Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Criteris específics de prioritat.

 1. Qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a aquests ensenyaments.
  • Per al grau superior, la qualificació a considerar és la mitjana entre la del títol de tècnic esportiu i la de l'altre requisit acadèmic d'accés al·legat.

Documentació acreditativa:

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l'accés.

En el cas dels alumnes que han completat l'etapa d'ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, si es tracta d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibred'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió: certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.

2. Si el domicili de la persona sol·licitant està a l'àrea d'influència del centre: 2 punts.

En el cas dels cicles d'ensenyaments esportius, l'àrea d'influència dels centres que els imparteixen és tot Catalunya.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas  de persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

3. Si s'ha fet la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les  convocatòries de la Generalitat de Catalunya, o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 1 punt.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica o certificat d'acreditació dels requisits esportius.

 

Assignació

Per assignar les sol·licituds s'ordenen de manera descendent d'acord amb la puntuació obtinguda en sumar la qualificació mitjana del requisit d'accés i la puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats.

Matrícula i gestió de places vacants

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula, i fer efectiu l'import del preu públic corresponent.

Quan, després del procés ordinari de matrícula als cicles d'ensenyaments esportius restin vacants en un o més crèdits, el centre ha d'admetre la matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d'accés a aquests ensenyaments. 

Situacions específiques que impliquen reserva de plaça

 • Reserva del 5% de les places per a qui acrediti algun grau de discapacitat.
 • Reserva del 10% de les places per a esportistes d'alt rendiment.
 • Reserva del 10% de les places per a qui accedeix per la prova general d'accés que substitueix els requisits acadèmics d'accés.
 • Reserva del 10% de les places per a qui acrediti l'homologació del diploma federatiu o la correspondència establerta en la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 de octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
 • Els centres del Complex Educatiu de Tarragona poden reservar places en els cicles d'ensenyaments esportius per a alumnes que en la convocatòria corresponent obtinguin plaça a la residència del Complex.
 

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Contacte

telefons
 
Telèfon:

Mails:  - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
             - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agraïments, queixes i suggeriments

 

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube