Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

caenfres

Cercador

Documents orientatius i de consulta

 

- Orientacions Alta SNS

- Orientacions en cas d'accident en alternança

- Salari Dual

- Taula comparativa contractes-beca

 

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS DE LA FORMACIÓ DUAL

En què consisteix el compromís de l’empresa?

Principalment:

 

 • Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc o llocs d’estada a l’empresa que hagi d’ocupar l’alumnat.
 • Realitzar una aportació econòmica d’ajut a la formació a través de contracte (salari) o beca (gratificació)
 • Incloure l’alumnat que formalitzi la beca de formació en el règim general de la Seguretat Social
 • Col·laborar amb el professorat del centre educatiu en el seguiment de l’alumnat a l’estada a l’empresa i en l’avaluació dels aprenentatges assolits.
 • Facilitar a les persones responsables de l’alumnat en l’empresa, la formació necessària per poder garantir un correcte seguiment.
 • Mantenir, durant el temps acordat per la comissió de seguiment en l’organització anual de l’alternança, la distribució establerta de la formació a l’Institut i a l’empresa per possibilitar la seva alternança.

És apte qualsevol modalitat de contracte laboral per fer la formació dual?

Sí (tenint en compte la durada i requisits del contracte)

Té l’empresa obligació de contractar els alumnes un cop finalitzat el seu període formatiu?

No.  Encara que sovint, quan necessita personal qualificat i format contracta aquells alumnes que ja coneix, que ja ha format i que ja té en borsa.

L’empresa haurà d’impartir classes teòriques?

No és obligatori, si bé té la posibilitat de fer-ho i incloure a l'aprenent dins els seus cursos de formació contínua.

Quins beneficis podrà obtenir l’empresa?

Poder intervenir en l'organització del cicle formatiu i en el seguiment i avaluació. Tenir "futurs" treballadors formats en els procediments i segons la cultura d'empresa.

Quines són les funcions del tutor de l’empresa?

Planificar les tasques a realitzar per l'alumnat-aprenent, d'acord amb el pla d'activitats pactat amb el centre d'FP. Fer el seguiment dels aprenentatges i col·laborar amb la persona tutora del centre educatiu en les valoracions corresponents.

Cal una formació per actuar com a tutor d’empresa?

Els centres educatius oferiran una formació bàsica i donaran la informació necessària a les persones tutores de l'empresa per tal de poder desenvolupar la seva tasca de col·laboració formativa.

Què pot fer l’empresari si algun alumne no té l’actitud adequada?

Contactar amb la persona tutora del centre educatiu i establir les estratègies per reconduir la situació.

Com pot l’empresari començar amb la formació dual?

Els Serveis Territorials del Departament d’ensenyament  i el Consorci d'Educació de Barcelona, podran informar a les empreses interessades i valorar la viabilitat dels projectes de formació dual.

Quines són les característiques (durada, jornada, salari...) del contracte per a la formació i l’aprenentatge?

 • Edat màxima, 30 anys, 
 • Durada: Mínim 1 any i màxim 3 anys
 • Jornada: 40 h/setmana (inclou la formació realitzada al centre, mínim 25% de la jornada el 1r any).
 • Bonificacions SS: 100% de les quotes per empreses de menys de 250 treballadors (75% per empreses més grans). En cas de posterior contractació indefinida, reduccions de fins a 1800 €/any durant 3 anys.
 • Retribució: segons normativa, a acordar entre l’empresa i el titular del centre i proporcional al nombre d’hores efectivament realitzades. (Referència: salari mínim interprofessional proporcional al nombre d’hores efectivament realitzades)

Quins avantatges té per a l’empresa aquest tipus de contracte?

Possibilitat de gaudir de reduccions en les quotes a la Seguretat Social.

Hi ha restriccions a l’horari laboral de l’alumne (torns, nocturn, etc.)?

El temps total en alternança (temps a l'empresa i al centre educatiu) no superarà les 8 hores diàries ni les 40 setmanals. En el cas de beca, les limitacions són les mateixes que les establertes en l'FCT.

Si el treballador contractat és menor d’edat, hi ha activitats restringides?

Totes les que estableixi la normativa laboral.

Té l’empresari obligació de fer alguna aportació econòmica al centre docent per tal d’acollir alumnes de formació dual??

No. El que sovint es fa i a l'empresa li interessa fer-ho, és facilitar maquinària i material propi per treballar-hi  a les aules/tallers del centre docent.

Quins són els costos per a l’empresa de la formació dual?

Els associats a l'acolliment de l'alumne en formació. Dependrà de la forma que prengui aquest acolliment: beca formativa o si és contractat laboralment

L’alumne becari ha d’estar d’alta en la seguretat social?

Amb els becaris cal observar totes les normes de prevenció de riscos laborals?

Sí. Tal com recull el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, tenint en compte que es tracta en aquests aspectes al becari com assimilat a treballador per compte al·liena.

Quí imparteix la formació específica en prevenció de riscos?

Abans de començar el periode d'alternança, l'alumnat haurà cursat la unitat formativa corresponent a Prevenció de Riscs Laborals (nivell bàsic)a l’institut. L'empresa, en el seu pla d'acollida, oferirà a l'alumnat la informació sobre els riscos i la formació i els mitjans de protecció corresponents al lloc de treball que ocuparan.

Empreses que han presentat un ERO poden acollir alumnes en situació d'alternança?

En principi sí, si bé dependrà dels termes recollits en l'ERO i en el cas que s'opti per un contracte de formació i aprenentatge que mai s'ocupi un lloc de treball que hagi estat objecte d'amortització.

Poden ser considerats alumnes en alternança extreballadors de la mateixa empresa?

Podríen ser-ho si són contractats de nou, o bé són objecte d'una beca formativa, per desenvolupar una estada formativa en un lloc de treball diferent al que ocupaven abans.

Quin és el cost per hora d'un alumne en formació dual amb beca?

Aproximadament 3,55 €/h. (inclosa remuneració i Seguretat Social), amb bonificació del 100% de les quotes SS.

Quin és el cost per hora d'un alumne en formació dual  amb contracte en formació?

Aproximadament 4 €/h. (inclosa remuneració i Seguretat Social), amb bonificació de les cotitzacions a la Seguretat Social segons el nombre de treballadors de l'empresa.

Empreses que han realitzat acomiadaments per raons objectives, declarats improcedents, poden acollir alumnes en alternança?

Sí, tenint en compte que els alumnes no estaran desenvolupant la seva estada en el mateix lloc de treball que hagi estat objecte de l'amortització.

Els avantatges en les quotes de cotització a la seguretat social pels contractes de formació i aprenentatge, són d'aplicació directa o l'empresa ha d'avançar les cotitzacions?

Són d'aplicació directa ja que es tracten de reduccions.

Quina documentació cal tenir al centre de treball, en el cas d'atendre una visita de la Inspecció de Treball?

El conveni de col·laboració signat amb el Departament d'Ensenyament o la titularitat del centre educatiu, el contracte de treball de l'alumne o l'acord formatiu sota la modalitat de beca formativa i els documents d'alta de l'alumne a la Seguretat Social, a més a més, de la resta de documentació que estableix la legislació laboral vigent.

L'empresa ha de fer un full de salari per la gratificació de la beca?

A l'aprenent becari, l'empresa li ha de fer una nòmina, full salarial, rebut justificatiu de pagament (o poseu el nom desitjat), es pot utilitzar el mateix model que per a un treballador ordinari.
En ell hi ha de constar el total meritat (sou brut), si aquest mes treballés cada setmana 40 hores seria com a mínim, dependria si el conveni col·lectiu millorés o les empreses acordessin millorar-532,51 € i les deduccions a restar (a partir de l'agost solament la retenció per l'IRPF del 2%, abans també la cotització Seg. Social de 6,09 € per CC i CP -ara ja no-), seria 2% de 532,51 € que són 10,65 € i el líquid total a percebre (sou net), restada la retenció d'IRPF seria 521,86 €.

Un becari (assimilat com a treballador per compte al·liè a la SS) computa com a treballador fiscalment parlant?

Aquí hi ha diversitat segons es tributi a Hisenda (Agència Tributària). Un empresari "petit" (una persona física) per tributar IRPF té opció de fer-ho (segons els requisits que compleixi) en:
 
Estimació directa simplificada, estimació objectiva (mòduls), per autònoms/professionals (persones físiques). Les empreses que són persones jurídiques (SL, SA...), no tributen IRPF (sí que tributen IRPF els seus socis com a persones físiques) sinó Impost de Societats (IS).

 

Escola-Empresa

Ofertes de feina

Aquí pots consultar les darreres ofertes de treball que ens arriben a l'institut CICLES D'IMATGE…

Què és FP dual?

L’FP dual és una formació professional organitzada conjuntament per les empreses i els centres…

Contacte

L’Institut disposa de dues persones coordinadores de la formació en centres de treball: Professora…

Borsa de treball

L’Institut Cal·lípolis disposa d’una borsa de treball per facilitar el contacte entre les empreses…

Empreses col·laboradores

Les empreses que col·laboren amb l’institut en la formació pràctica dels alumnes i en molts altres…

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Contacte

telefons
 
Telèfon:

Mails:  - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
             - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agraïments, queixes i suggeriments

 

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube