Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

Catalan English French Spanish

Cercador

Sol·licitud de convalidacions

TAULES DE CONVALIDACIONS I FULLS DE SOL·LICITUD

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:

 • AEB0 Tècnic o tècnica superior en Condicionament Físic: ConsultaConvalidacions singulars: Descàrrega

 • AEA0 Tècnic o tècnica superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva: ConsultaConvalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPS0151 - CFPS Animació d'activitats físiques i esportives: Consulta/ Imprés de convalidacions:DescàrregaConvalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPS1651 - CFPS Dietètica. (LOGSE): Consulta/ Imprés de convalidacions: Descàrrega/Convalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPS1655 - CFPS Salut ambiental. (LOGSE): Consulta / Imprés de convalidacions: Descàrrega/ Convalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPSSAC0 – CFPS Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE): Consultar/ Imprés de convalidació: DescàrregaConvalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPSSAD0 – CFPS Documentació i administració sanitàries (LOE): Consulta/ Imprés de convalidacions: DescàrregaConvalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPSSAE0 – CFPS Laboratori clínic i biomèdic (LOE): Consulta/ Imprés de convalidacions: DescàrregaConvalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPSSAI0 – CFPS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (LOE): Consultar/ Imprés de convalidació: DescàrregaConvalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPS IPB0 - CFPS Estètica integral i benestar (LOE): Consultar/ Imprés de convalidació: DescàrregaConvalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPS IPD0 - CFPS Caracterització i maquillatge professional (LOE): Consulta/ Imprés de convalidacions:DescàrregaConvalidacions singulars: Descàrrega

 • CFPS IPC0 - CFPS Estilisme i direcció de perruqueria (LOE):  Consulta/ Imprés de convalidacions: DescàrregaConvalidacions singulars: Descàrrega

 

Quan s’han de sol·licitar?

 • En el moment de formalitzar la matrícula.

 • De 8 al 11 d’octubre del 2018

S’han de sol·licitar totes les convalidacions tant les de primer curs com les de segon. 

 

CONVALIDACIONS DIRECTES A PARTIR D’UN ALTRE CICLE FORMATIU:

 

 • Qui resol aquestes convalidacions?

Les resol la directora del centre. 

 

 • Quina nomenclatura es fa servir a les taules de convalidacions? 
  Les convalidacions directes consten a les taules de convalidacions de dues formes C o R

 

 • A quina nota equival la convalidació?

Hi ha dos casos:

-Convalidacions que apareixen amb una C a les taules.
Als cicles LOE no impliquen reconeixement de la nota obtinguda, per tant la qualificació equival a 5 i es té en compte a efectes de càlcul de nota mitjana. 
Als cicles LOGSE la convalidació no es té en compte a efectes de càlcul de nota mitjana. 

Convalidacions que apareixen amb una R a les taules.
Als cicles LOGSE i LOE impliquen un reconeixement de la nota que l’alumne/a havia obtingut.

 

 • Com s’han de sol·licitar?

Els/Les alumnes que estan cursant un cicle formatiu i volen convalidar algun crèdit/mòdul/UF ho han de sol·licitar expressament a la secretaria del centre. 

Cal portar:

 • Certificat de notes original o títol o resguard del títol (original i fotocòpia) dels estudis que donen dret a la convalidació. (Si els estudis que donen dret a la convalidació s’han cursat a l’INS Cal·lípolis, no cal aportar el certificat de notes).
 • Imprès de convalidacions (es pot descarregar de la web del centre)

 

 

 • He d’assistir a les classes?

En cas de convalidacions directes, un cop tramitada la convalidació, no cal que l’alumne assisteixi a les classes.

 

 • Resolució
  Un cop resolta la convalidació el tutor lliurarà a l’alumne/a un document que certifica que la convalidació ha sigut atorgada.

Un cop l’alumne tingui la resolució ha d’informar al professor dels crèdits o UF que convalida

 

 • Puc renunciar a la convalidació directa?

No es podrà renunciar una vegada s’ha sol·licitat

 

 

CONVALIDACIONS SINGULARS A PARTIR D’UN ALTRE CICLE FORMATIU

 

 • Qui resol aquestes convalidacions?

Les resol la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

 • Quina nomenclatura es fa servir a les taules de convalidacions? 


-Convalidacions que apareixen amb una D a les taules.
Es tracta de convalidacions singulars que el Departament d’ Ensenyament ha estudiat i concedit fins ara. 

-Convalidacions que apareixen amb una ND a les taules.
Quan a les taules de convalidacions trobeu ND fa referència a convalidacions singulars, que ja han estat estudiades per la Direcció General de FP i s’ha emès un informe negatiu, per tant aquelles matèries NO CONVALIDEN

-Convalidacions que apareixen en blanc a les taules.
Si als quadres de convalidació trobeu un espai en blanc, aquella convalidació no ha estat estudiada i per tant, no es disposa d’ informació. 

 

 • A quina nota equival la convalidació singular (D)?

Aquestes convalidacions no impliquen reconeixement de la nota obtinguda, per tant la qualificació equival a 5 i en cicles LOE es té en compte a efectes del càlcul de la nota mitjana. 

Als cicles LOGSE la convalidació no es té en compte a efectes de càlcul de nota mitjana. 

 

 • Com s’han de sol·licitar?

Els/Les alumnes que estan cursant un cicle formatiu i volen convalidar algun crèdit/mòdul/UF ho han de sol·licitar expressament a la secretaria del centre. 

Cal portar:

 • Acreditació dels estudis que permeten la convalidació:
  • Si estan finalitzats: Original i fotocòpia del títol o resguard del títol.
  • Si no estan finalitzats: Original i fotocòpia del certificats de notes. (Si els estudis que donen dret a la convalidació s’han cursat a l’INS Cal·lípolis, no cal aportar el certificat de notes).
 • Imprès de convalidacions singulars (es pot descarregar de la web del centre)

 

 • He d’assistir a les classes?

En casos de convalidacions singulars no estudiades (en blanc) cal que els alumnes assisteixin a classe fins  l’arribada de la convalidació oficial (acostumen a trigar molt). En cas que no vinguin a classe, si alguna circumstància fa que la convalidació no s’obtingui, no es justificaran les faltes d’assistència, i comptabilitzaran a tots els efectes.

 

 • Resolució
  Un cop resolta la convalidació el tutor lliurarà a l’alumne/a un document que certifica que la convalidació ha sigut atorgada.

Un cop l’alumne tingui la resolució ha d’informar al professor dels crèdits o UF que convalida

 

 • Puc renunciar a la convalidació singular després d’haver-la sol·licitat?

L’alumne haurà de fer una sol·licitud de renúncia on justifiqui el motiu. Aquest document s'haurà de lliurar a la coordinadora pedagògica. La coordinadora pedagògica del centre valorarà cada cas de forma particular. (podeu descarregar la sol·licitud a la pàgina web)

 

CONVALIDACIONS A PARTIR D’ESTUDIS UNIVERSITARIS EN CURSAR UN CICLE FORMATIU

 

Cicles LOGSE

 

 • Quins crèdits puc convalidar?

Els alumnes matriculats en un cicle formatiu que tinguin aprovats un mínim de 30 crèdits d'un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d'un o més dels crèdits no relacionats amb les unitats de competència següents: Formació i Orientació Laboral; Relacions en l'Equip de Treball; Relacions en l'Àmbit de Treball; Administració, Gestió i Comercialització en la Petita Empresa, i crèdits organitzats pel centre amb les hores de lliure disposició.

Per determinar aquesta convalidació cal aplicar el barem següent:

 • Entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació de crèdits del cicle formatiu la suma dels quals no ha de ser superior a 60 hores lectives.
 • Entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació de crèdits del cicle formatiu la suma dels quals no ha de ser superior a 120 hores lectives.
 • Més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació de crèdits del cicle formatiu la suma dels quals no ha de ser superior a 180 hores lectives.
 • En cap cas no es poden convalidar parts de crèdits.

 Si els crèdits universitaris aprovats tenen una relació d'afinitat amb altres crèdits del cicle formatiu diferents dels esmentats, també se'n pot sol·licitar la convalidació; en aquest cas s'ha d'adjuntar el pla d'estudis cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació.

 

 • A quina nota equival aquesta convalidació?

Als cicles LOGSE la convalidació no es té en compte a efectes de càlcul de nota mitjana. 

 

 • Qui resol aquestes convalidacions?

La Direcció General de Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 • Com s’han de sol·licitar?

Els/Les alumnes que estan cursant un cicle formatiu i volen convalidar algun crèdit ho han de sol·licitar expressament a la secretaria del centre. 

Cal portar:

 • Imprès de convalidacions (es pot descarregar de la web del centre)
 • Informe on constin les dades següents: dades personals de l'alumne; nom de l'estudi universitari cursat; nom de la universitat i població; assignatures universitàries aprovades i crèdits, i any de superació de cada assignatura.
 • Pla d'estudis cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació (només quan té relació d’afinitat amb algún crèdit concret)

 

 

Cicles LOE

 

 • Quins mòduls/UF puc convalidar?

Els alumnes matriculats en un dels cicles formatius de formació professional inicial (LOE) que tinguin aprovats un mínim de 30 crèdits d'un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d'un o més dels mòduls professionals o unitats formatives següents: "UF1. Incorporació al treball", del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, el mòdul professional Empresa i Iniciativa Emprenedora, o unitats formatives creades pel centre amb les hores de lliure disposició.

Per determinar aquesta convalidació cal aplicar el barem següent:

 • Entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d'unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma de les quals no sigui superior a 66 hores lectives.
 • Entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d'unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma de les quals no sigui superior a 132 hores lectives.
 • Més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d'unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma de les quals no sigui superior a 198 hores lectives.
 • En cap cas no es poden convalidar parts d'unitats formatives.

Si els crèdits universitaris aprovats tenen una relació d'afinitat amb altres mòduls/UF del cicle formatiu diferents dels esmentats, també se'n pot sol·licitar la convalidació; en aquest cas s'ha d'adjuntar el pla d'estudis cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació.

 

 • A quina nota equival aquesta convalidació?

Aquestes convalidacions no impliquen reconeixement de la nota obtinguda, per tant la qualificació equival a 5 i en cicles LOE es té en compte a efectes del càlcul de la nota mitjana. 

 

 • Qui resol aquestes convalidacions?

 

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 • Com s’han de sol·licitar?

Els/Les alumnes que estan cursant un cicle formatiu i volen convalidar algun mòdul/UF ho han de sol·licitar expressament a la secretaria del centre. 

Cal portar:

 • Imprès de convalidacions (es pot descarregar de la web del centre)
 • Informe on constin les dades següents: dades personals de l'alumne; nom de l'estudi universitari cursat; nom de la universitat i població; assignatures universitàries aprovades i crèdits, i any de superació de cada assignatura.
 • Pla d'estudis cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació (només quan té relació d’afinitat amb algun crèdit concret)

 

 

MOLT IMPORTANT

 

 • Aquest curs els terminis de sol·licitud de convalidacions s’han avançat respecte a cursos anteriors i està previst repartir les convalidacions singulars que es van sol·licitat en el moment de la matrícula durant la primera setmana d’octubre.
 • Aquells alumnes que encara no l’han fet, han d’anar a secretaria a der la sol·licitud de convalidacions, però us agrairíem que un cop feta, no els enviéssiu a demanar informació sobre les resolucions. Un cop estigui feta la resolució us la farem arribar.
 • Per qualsevol dubte sobre la informació de convalidacions podeu dirigir un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Tens més informació de convalidacions, equivalències i acreditacions en el següent enllaç: Departament Ensenyament

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Telèfons de contacte

telefons
 
Telèfon:
Horari d’hivern (d’octubre a maig):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h
Tarda: dimarts de 15/17h
 
Horari d’estiu (de juny a setembre):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube