Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

Catalan English French Spanish

Cercador

Programa de Formació i Inserció

PFI: Auxiliar d'imatge personal: Perruqueria i estètica

 

PREINSCRIPCIÓ

Oferta de places: Descàrrega

Participació en el procés i requisits

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa dins el termini. Descarrega la sol·licicitud aquí

La sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i especialitats, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Calendari de preinscripció i matrícula

 - Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig 

En cada grup dels programes de formació i inserció es fa una reserva d'un lloc per a alumnat amb necessitats educatives especials.

- Període de presentació de sol·licituds:  del 14 al 25 de maig

 

- Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del  14 de maig a l'1 de juny, segons la convocatòria individual feta pel centre.

- Publicació de les relacions baremades: 4 de juny.

- Sorteig del número de desempat: 5 de juny, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).

- Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 5 al 7 de juny de 2018

- Publicació de les relacions baremades un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny

- Publicació de l'oferta final: 2 de juliol

- Publicació de les relacions d'alumnes admesos: 2 de juliol 

- Període de matrícula: del 3 al 10 de setembre del 2018, ambdós inclosos

 

Criteris de prioritat i documentació a presentar.

Documentació que cal presentar en tots els casos
 

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent. Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat.

Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa:
 

a) Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa, d'acord amb les àrees d'influència que es determinen per resolució de la direcció dels Serveis Territorials o de la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona:

- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts.
- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre, però no en la seva àrea d'influència 1: 15 punts. Documentació acreditativa:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 

b) Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres d'equivalents.

-Quan la persona sol·licitant no ha cursat un PQPI, ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional: 20 punts. Documentació acreditativa:
- L'acreditació de no haver cursat ni un programa de qualificació professional inicial, ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
 

c) Anys d'escolarització a l'ESO.

-Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts. Documentació acreditativa:
- Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.
 

d) Últim curs fet a l'ESO.

- Si l'últim curs fet és 4rt d'ESO: 20 punts.

- Si l'últim curs fet és 3r d'ESO: 10 punts.

- Si l'últim curs fet és 2n d'ESO: 5 punts.
 

Documentació acreditativa:
- Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

e) Entrevista per valorar l'adequació del programa a la situació, interessos, motivació i aptituds de l'alumne, així com la seva manca d'experiència laboral.

Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, interessos, motivació i aptituds de l'alumne i a la manca d'experiència laboral: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.
 

Assignació

Per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'ordenen les sol·licituds per la puntuació atorgada en funció dels criteris de prioritat, per ordre decreixent.

Per desfer les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris de prioritat, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7.b) de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul.

La falsedat o frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.      

 

Matrícula i gestió de places vacants

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula del 3 al 10 de setembre ambdós inclosos.

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

Links Interès Professorat

  • 1

Links Interès Alumnat

  • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Telèfons de contacte

telefons
 
Telèfon:
Horari d’hivern (d’octubre a maig):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h
Tarda: dimarts de 15/17h
 
Horari d’estiu (de juny a setembre):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube