Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

Catalan English French Spanish

Cercador

Curs Prep. Cicles superiors

PREINSCRIPCIÓ

 

OFERTA DE PLACES: Consulta

FULL DE PREINSCRIPCIÓ: Descarregar

Formulari recollida de dades per la preinscripció: Contesta

 

Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (CPIGS). Per accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent, encara que es cursin altres ensenyaments al mateix centre.

Poden accedir-hi les persones que tenen el títol de tècnic i les que s'hagin matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional el mateix curs 2018/2019.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat del 10 al 13 de juliol, junt amb la documentació acreditativa.

La presentació de més d'una sol·licitud a centres diferents no implica duplicitat.

Calendari de preinscripció i matrícula

- Publicació de places: 2 de juliol

- Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 13 de juliol, ambdós inclosos.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 16 de juliol (al taulell del centre)

- Període per presentar reclamacions: 17 i 18 de juliol (a la secretaria del centre)

- Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 19 de juliol

- Llista d'alumnes admesos: 20 de juliol

- Període de matrícula: del 23 al 25 de juliol

Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg a algun dels descrits en el punt 7 de la de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul. En aquest darrer cas, si s'opta pel segon dels descrits, el nombre de xifres a extreure ha de ser, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

Documentació acreditativa i criteris de prioritat

Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Criteris específics de prioritat.

- Qualificació obtinguda en el títol de tècnic o en els estudis previs al·legats per a l'accés.

Documentació acreditativa:

Per als que tinguin el títol de tècnic: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle.

Per als que estiguin matriculats en un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional el mateix curs acadèmic: la còpia del resguard de la matrícula i certificat acadèmic del quart curs d'ESO o del primer curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o el certificat de superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d'accés als cicles de grau mitjà.

Assignació

Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els blocs de prioritat següents:

1) Alumnes que tenen el títol de tècnic, ordenats per la qualificació de manera decreixent.

2) Relació única que inclou, ordenats per la qualificació de manera decreixent, els alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats: al segon curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el primer curs del cicle), o bé a un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el quart curs de l'ESO o, en el seu defecte, en la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà).

3) Alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats al primer curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada, ordenats de manera decreixent per la qualificació obtinguda en el quart curs de l'ESO o, en el seu defecte, en la prova d'accés o en el curs específic d'accés.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari que els centres fan públic.

Links Interès Professorat

  • 1

Links Interès Alumnat

  • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Telèfons de contacte

telefons
 
Telèfon:
Horari d’hivern (d’octubre a maig):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h
Tarda: dimarts de 15/17h
 
Horari d’estiu (de juny a setembre):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube