Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

Catalan English French Spanish

Cercador

Cicles Formatius de Grau Superior

PREINSCRIPCIÓ

Publicació oferta de places

El 11 de maig de 2018 es publicarà l'oferta inicial de places del centre, l'oferta es podrà consultar a la nostra pàgina web i al taulell d’anuncis.

 

OFERTA DEFINITIVA DE PLACES: Descarregar

 

Als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, es reserven dues places amb caràcter general de cada grup per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

Període de preinscripció

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

 • del 29 de maig al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos.
 • Es podrà presentar la documentació fins el l'11 de juny de 2018.
 • Lloc: Secretaria de 9.00h a 14.00 hores, de dilluns a divendres i dimarts de 15:00 a 17:00.  El mateix dia a consergeria es repartiran números per tal d’organitzar les persones que venen a lliurar les preinscripcions.

La preinscripció s’haurà de fer telemàticament. És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat. Només podeu enviar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presentéssiu més d’una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats.Trobareu el formulari digital de preinscripció a la pàgina web de l'institut durant el període de preinscripció. El centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans.

La sol·licitud només es podrà presentar de dues maneres:

 • Sol·licitud en suport informàtic s'ha d'omplir la sol·licitud des del web del Departament d’Ensenyament; en aquest cas el sol·licitant haurà de presentar la còpia impresa i signada al centre escollit com a primera opció, juntament amb la documentació acreditativa, dins el termini.

Fer la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic (actiu del 29 maig al 7 de juny)

 • Sol·licitud electrònica És necessari que l'alumne major d'edat, o el tutor si és menor d'edat, s'identifiquin mitjançant  el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals). La soli·licitud es pot presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjaçant d’un formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament; en aquest cas no serà necessari aportar còpia al centre.

Fer la sol·licitud de preinscripció electrònica (actiu del 29 maig al 7 de juny)

 

Al formulari de preinscripció heu d'omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència:

Indicant:

Centre: 43009722  Institut Cal·lípolis.

Cicle:

 • AEB0 Tècnic o tècnica superior en Condicionament Físic 
 • AEA0 Tècnic o tècnica superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva 
 • 1651 Dietètica.
 • 1655  Salut ambiental
 • SAC0 Anatomia patològica i citodiagnòstic
 • SAD0 Documentació i administració sanitàries
 • SAE0 Laboratori clínic i biomèdic
 • IPB0 Estètica integral i benestar
 • IPD0  Caracterització i maquillatge professional
 • IPC0 Estilisme i direcció de perruqueria
 • SAI0  Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Curs: 1r o 2n

Torn: M - matí o T - tarda (el nostre centre només ofereix torn de matí).

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, heu de presentar les dues còpies del resguard d’enviament acompanyat de la documentació a l'Institut. Recorda: Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc.

 

Documentació a presentar 

 Excepte en el cas d'utilitzar la sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional:

 • Comprovant de la sol·licitud degudament signat (dues còpies)
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

 • Original i fotocòpia del certificat amb la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés o certificació de la qualificació de la prova d'accés.
  • Especificacions que s'han de tenir en compte:
    
   • En el cas dels alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o de tècnic de formació professional: no cal presentar cap certificat.
   • En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011: no cal presentar el certificat de superació de la prova.
   • Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

Criteris de prioritat

 En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre s’apliquen els criteris de prioritat i barem:Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.
Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

 • 60% de les places: Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents (COU i FPII). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
 •  
 • 20% de les places: Via d'accés: títol de tècnic i formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior. Es considera formació relacionada:

El curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS) el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superiorla formació per a les proves d'accés, el curs de preparació per a les proves d'accés. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

 1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior (CPI).
 2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació (CPI).
 3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació (CPI).
 4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació (CPI).
 5. Alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació.
 6. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional  afí.
 7. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.

 

 • 20% de les places: Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

 

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

 

 

 

Publicació dels resultats provisionals

 Consulta la puntuació provisional (actiu el 27 de juny de 2018) 

Termini per presentar reclamacions

del 28 de juny al 3 de juliol de 2018.

Publicació del barem un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol

Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 17 de juliol

El 17 de juliol es publica al taulell d'anuncis de l'institut les llistes d'admesos. També es pot consultar per internet. Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet.

Consultar assignació (actiu el 17 de juliol)

 

Matrícula

Els alumnes admesos s'han de venir a matricular al centre. Les instruccions per la matrícula la podeu trobar a la pestanya MATRÍCULA

 

 

Llista d'espera i vacants

 Conjuntament amb el llistat d’admesos, el 17 de juliol, es publicarà, al taulell d'anuncis de l'institut, la llista d’espera d’alumnes per possibles places vacants. En aquesta llista hi constarà els alumnes que no hagin estat assignats en cap centre, respectant l’ordre del barem definitiu.   

 

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

 

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Telèfons de contacte

telefons
 
Telèfon:
Horari d’hivern (d’octubre a maig):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h
Tarda: dimarts de 15/17h
 
Horari d’estiu (de juny a setembre):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube