Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

Catalan English French Spanish

Cercador

Cicles Formatius de Grau Superior

Descarregar adjunt

PREINSCRIPCIÓ

Oferta de places

El (PENDENT) es publicarà l'oferta inicial de places del centre, l'oferta es podrà consultar a la nostra pàgina web i al taulell d’anuncis.

 

Període de preinscripció

 Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

 • (PENDENT)
 • Es podrà presentar la documentació fins el (PENDENT)
 • Lloc: Secretaria de 9.00h a 14.00 hores, de dilluns a divendres i dimarts de 15:00 a 17:00.  El mateix dia a consergeria es repartiran números per tal d’organitzar les persones que venen a lliurar les preinscripcions.

La preinscripció s’haurà de fer telemàticament. És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat. Només podeu enviar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presentéssiu més d’una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats.Trobareu el formulari digital de preinscripció a la pàgines web de l'institut durant el període de preinscripció.

Sol·licitud telemàtica (actiu del (PENDENT))

Al formulari de preinscripció heu d'omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència:

Indicant:

Centre: 43009722  Institut Cal·lípolis.

Cicle:

 • 0151 Animació activitats físiques i esportives (AAFE)
 • 1651 Dietètica.
 • 1655  Salut ambiental
 • SAC0 Anatomia patològica i citodiagnòstic
 • SAD0 Documentació i administració sanitàries
 • SAE0 Laboratori clínic i biomèdic
 • IPB0 Estètica integral i benestar
 • IPD0  Caracterització i maquillatge professional
 • IPC0 Estilisme i direcció de perruqueria
 • SAI0  Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Curs: 1r o 2n

Torn: M - matí o T - tarda (el nostre centre només ofereix torn de matí).

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, heu de presentar les dues còpies del resguard d’enviament acompanyat de la documentació a l'Institut. Recorda: Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc.

 

Documentació a presentar

 

 • Preinscripció telemàtica (amb el  codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies, la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.
 • Original i fotocòpia del certificat amb la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés o certificació de la qualificació de la prova d'accés. Si encara es cursen els estudis es pot presentar el certificat de la qualificació durant del període de reclamacions al barem provisional. Del 22 al 26 de juny de 2017.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.

 
Si l'alumne és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

 

Criteris de prioritat

 En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre s’apliquen els criteris de prioritat i barem:Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.
Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

 • 60% de les places: Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents (COU i FPII). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
 • 20% de les places: Via d'accés: títol de tècnic i formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior. Es considera formació relacionada:

el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS)el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superiorla formació per a les proves d'accésel curs de preparació per a les proves d'accés. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

 1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior (CPI).
 2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació (CPI).
 3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació (CPI).
 4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació (CPI).
 5. Alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda en la formació al·legada

 • 20% de les places: Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

 

Accés amb el títol de tècnic de grau mitjà

 Finalitzat aquest procés, si hi ha places vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no acrediten la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés, amb la prioritat següent:

 1. Procedir de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 2. Procedir d'una família professional no afí.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.

 

Publicació dels resultats provisionals

 Consulta la puntuació provisional (actiu en les dates corresponents) 

Termini per presentar reclamacions

(PENDENT)

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El (PENDENT)es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos. També es pot consultar per internet. Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet.

Consultar assignació (actiu durant el procés)

 

Matrícula

Els alumnes admesos s'han de venir a matricular al centre. Les instruccions per la matrícula la podeu trobar a la pestanya MATRÍCULA

 

 

Llista d'espera i vacants

 Conjuntament amb el llistat d’admesos, el (PENDENT), es publicarà, al taulell d'anuncis de l'institut, la llista d’espera d’alumnes per possibles places vacants. En aquesta llista hi constarà els alumnes que no hagin estat assignats en cap centre, respectant l’ordre del barem definitiu.   

 

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

 

Links Interès Professorat

 • 1
 • 2

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Telèfons de contacte

telefons
 
Telèfon:
Horari d’hivern (d’octubre a maig):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h
Tarda: dimarts de 15/17h
 
Horari d’estiu (de juny a setembre):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube