Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

Catalan English French Spanish

Cercador

El projecte lingüístic

El català llengua vehicular de l’institut

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’institut: activitats orals i escrites, exposicions del professorat, material didàctic físic i virtual, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, informes i comunicacions. És el vehicle d’expressió habitual en les reunions del claustre, consell escolar i en els actes en general de la comunitat educativa.

Així mateix el català és la llengua normalment emprada en les activitat internes (actes, comunicats, informes,...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les empreses amb les quals es relaciona el centre. També s’utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas es fan les còpies o documents necessaris en castellà.

El centre vetlla perquè l’alumnat a més d’utilitzar amb correcció les llengües catalana i castellana, empri adequadament els recursos bàsics del llenguatge tècnic de cada un dels ensenyaments professionalitzadors. 

Tenint en compte les característiques pròpies de l’alumnat del nostre centre (molts tenen com a llengua pròpia el castellà) es procura que practiquin el català en les exposicions orals i que també s’utilitzi en les  activitats complementàries.

Incorporació de llengües estrangeres als cicles formatius

Les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral, el centre dissenya activitats d’ensenyament i aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en crèdits o mòduls que no són pròpiament de llengua anglesa, en almenys un dels crèdits o mòduls del cicle formatiu.

Per afavorir la mobilitat europea també es facilita la formació bàsica en altres llengües a l’alumnat i al professorat fora de l’horari escolar (francès, italià, alemany) per poder establir i consolidar projectes amb altres  països europeus que no tenen l’anglès com a llengua pròpia. 

Ús del llenguatge no sexista

El centre procura utilitzar un llenguatge no sexista. Per aquest motiu els equips docents, el professorat, la direcció, tota la comunitat educativa treballa per superar tota mena d’estereotips i per facilitar l’actitud crítica davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l’associen a imatges tòpiques.

En els documents bàsics del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista. 

 

(El projecte linguístic del centre està recollit al capítol 4 Plantejaments educatius del Projecte Educatiu de Centre). 

Links Interès Professorat

  • 1

Links Interès Alumnat

  • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Telèfons de contacte

telefons
 
Telèfon:
Horari d’hivern (d’octubre a maig):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h
Tarda: dimarts de 15/17h
 
Horari d’estiu (de juny a setembre):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube