Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

Catalan English French Spanish

Cercador

Acredita't 2017-2018

ESPAI DE COMUNICACIONS:

        - 17/09/2018: Ja es poden passar a recollir els certificats en horari de secretaria.

- 04-09-2018: Recollida de certificats. Per una avaría en el servei informàtic no es poden recorrir els resultats en la data prevista inicialment (05-09-2018) tan aviat com estigui solventada es comunicarà. Disculpeu les molèsties.

- 23-7-2018: Resultats definitius publicats a la secció "Resultats"

- 6-7-2018: ja es poden consultar els resultats provisionals a la secció "Resultats"

- 27-02-2018: El sevei d'admissió de preinscripcions al servei d'Acredita't queda condicionat a la disponibilitat de places. Donat que actualment hi ha 90 preinscripcions en procés de tramitació, les preinscripcions rebudes queden en llistat d'espera

- 08-01-2018: S'amplia el termini de preinscripció al servei durant el mes de gener.

- 08-01-2018: El nombre de places disponibles per al tribunal de Tarragona queda establert en 90.

- 08-01-2018: Aquells aspirants que apareixen com "Admès/a" al llistat de preisncripcions rebran un mail d'avís quan s'obri el termini d'inscripció al servei.

---------------------------------------------------------------------------

Plana web Gencat amb informació del procediment: GENCAT-ACREDITA'T.    

Àmbit convocat:   Activitats físiques i esportives i Socorrisme

S'oferta el servei d’avaluació i acreditació de competències professionals de totes les unitats de competència incloses en els títols de formació professional que tot seguit es relacionen:

   

 

Resolució de la convocatòria: DOGC de la RESOLUCIÓ ENS/2423/2017 (Publicació al DOGC 20/10/2017)

Nombre de places ofertades (tribunal de Tarragona): 90

Requisits de participació.

Per participar en l'avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:

 1. Tenir la o un dels documents següents:
  - Certificat de registre de ciutadania comunitària,
  - Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  - Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.
 2. Tenir 20 anys complerts en el moment de formalitzar la sol·licitud de preinscripció.
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar.

Cal tenir en els últims 10 anys:

 1. 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, o
 2. Almenys 300 hores de formació.

Consulta aquí les unitats de competència de la teva Qualificació professional.

1. Obre el Catàleg de les Qualificacions professionals de Catalunya clicant aquí.

2. Clica sobre l'opció "Qualificacions professionals"

3. A "Família professional" tria "Activitats físiques i esportives" i clica "Cerca". Fet aixó, veuràs totes les qualificacions professionals disponibles, clica la icona de PDF a la dreta de la qualificació que t'interessi i consulta les Unitats de competència que la formen.

4. Obtenir l'acreditació d'una Qualificació professional suposa demostrar totes les Unitats de competència que la fomen.

 

Informació i orientació

Podeu sol·licitar informació i orientació per participar en la convocatòria en el nostre centre. 

   - Horari d’atenció: de forma continuada vía mail
   - Telèfon de contacte: 977544202
   - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   - Ubicació:

 

Fases del servei d'Acreditació de competències. Acredita't

El servei d'acreditació de competències no suposa fer cap curs. Consta de les següents fases per tal d'acreditar coneixements en aquells àmbits que l'aspirant te experiència professional i/o formació no formal.
 
1a fase: Preinscripció. L'aspirant aporta documentació. Es valora si es compleixen els requisits d'accés.
 
2a fase: Inscripció. Els aspirants admesos/es formalitzen el pagament de taxes per accedir a la fase d'assessorament
 
3a fase: Assessorament. L'aspirant disposa d'un assessor o assessora que l'acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d'avaluació. L'assessor/a elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir a la fase d'avaluació o seguir un itinerari formatiu.
 
4a fase: Avaluació. Amb l'informe d'assessorament, els aspirants formalitzen el pagament de taxes segons nombre d'unitats de competència que volen avaluar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l'aspirant i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d'altres mètodes.
 
5a fase: Acreditació. Les persones que superen l'etapa d'avaluació reben un certificat d'acreditació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d'orientació i una proposta d'itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.  Per registrar l'acreditació de les unitats de competència cal que la persona estigui inscrita com a demandant d'ocupació o bé de millora d'ocupació.
 
 

Què suposa obtenir un certificat d'acreditació?

La comissió avaluadora expedeix un certificat d'acreditació a cada persona que supera la fase d'avaluació; és un certificat amb validesa oficial amb les unitats de competència en què la persona ha demostrat la seva competència. 

Les unitats que s'acrediten consten en el certificat obtingut. L'acreditació d'una unitat de competència té efecte d'acreditació parcial acumulable per obtenir un un títol d’ensenyaments professionals o un certificat de professionalitat.

 

Com puc obtenir un títol d'ensenyament professional?

Les persones que han obtingut el certificat poden demanar, una vegada matriculats en un centre, la convalidació dels mòduls associats a les unitats de competència acreditades. Les convalidacions es poden consultar a Convalidació i exempció de mòduls, segons s'estableixi a la norma que regula cada títol.

Per obtenir el títol cal complir els requisits d'accés i completar la formació corresponent; les opcions per fer-ho són les següents:

 • matricular-se a tot o a part del cicle en la modalitat presencial i sol·licitar-ne la convalidació,
 • matricular-se a tot o a part del cicle en modalitat a distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) o a altres centres que l’ofereixin, i sol·licitar-ne la convalidació i
 • participar a les proves d'obtenció de títol (POT).

Què és un Certificat de professionalitat?

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) és l'organisme que expedeix i registra els certificats de professionalitat, el document oficial que acredita que una persona és competent professionalment per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat laboral.

Els certificats de professionalitat els poden obtenir les persones que acrediten tenir els coneixements i les capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que formen una qualificació professional.

Les persones que han participat en una convocatòria d'avaluació i acreditació de competències professionals poden demanar l’exempció dels mòduls formatius associats a les unitats de competència acreditades; les unitats es poden consultar a Convalidació i exempció de mòduls.

Per obtenir informació de com sol·licitar un certificat de professionalitat podeu adreçar-vos a les pàgines següents:

 

Què és una Qualificació professional?

És un conjunt de coneixements i capacitats que permeten l'exercici de l'activitat professional.

Amb cada qualificació professional obtinguda es pot tramitar un certificat de professionalitat.

Cada qualificació està formada per diferents Unitats de competència.

Una Unitat de competència és el contingut mínim de competències professionals que es poden reconèixer i acreditar.

Cada unitat de competència porta associada un mòdul formatiu i/o professional on es descriu la formació necessària per a adquirir aquesta unitat de competència.

Quines característiques te la qualificació professional que m'interessa?

 

Clica dins de la qualificació professional del teu àmbit de treball i tindràs informació detallada. És molt important que et fixis en les unitats de competència (UC) que la estructuren

Família professional: Activitats físiques i esportives

Cicle formatiu Codi QP Qualificació professional Codi certificat Certificat de professionalitat Places
Condicionament Físic (grau superior) AE_2-097_3 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent (SEP) AFDA0210 Condicionament Físic en Sala d'Entrenament Polivalent 90
AE_2-162_3 Condicionament físic en grup amb suport musical AFDA0110 Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical
AE_2-511_3 Fitnes aquàtic i hidrocinèsia AFDA0111 Fitnes Aquàtic i Hidrocinèsia
Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure (grau mitjà) (qualificacions incloses en l'esborrany del futur cicle) AE_2-340_2 Socorrisme en espais aquàtics naturals AFDP0209 Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals
AE_2-159_2 Guia per a itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa AFDA0611 Guia per a Itineraris de Baixa i Mitjana Muntanya
AE_2-339_2 Guia per a itineraris eqüestres en medi natural AFDA0209 Guia per a Itineraris Eqüestres en Medi Natural
AE_2-160_2 Guia per a itineraris en bicicleta AFDA0109 Guia per a Itineraris amb Bicicleta

 

Modalitat esportiva: Salvament i Socorrisme

Cicle formatiu Codi QP Qualificació professional Codi certificat Certificat de professionalitat
Salvament i Socorrisme (grau mitjà) AE_2-096_2 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques AFDP0109 Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques
AE_2-340_2 Socorrisme en espais aquàtics naturals AFDP0209 Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals

Com puc obtenir una Qualificació professional?

Una Qualificació professional s'obté quan es demostra coneixement de totes les unitats de competència que la formen.

Pots consultar el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya per tal de conèixer les característiques concretes de cada unitat de competència.

Encara més resumit !

1.- El servei d'acreditació de competències permet acreditar Unitats de competència (UC) acumulables.

2.- Diferents UC permeten acreditar una qualificació professional (QP).

3.- Cada QP obtinguda suposa poder tramitar un certificat de professionalitat concret per a desenvolupar tasques concretes.

4.- Un títol complert de formació professional està format per diferents certificats de professionalitat.

Preus públics del servei

 
 • Preinscripció al servei: No comporta cap despesa
 • Inscripció a fase d'assessorament: 26,00 euros (per tot l'àmbit de qualificació)
 • Inscripció a fase d'avaluació:13,00 euros (per unitat de competència).

Poden demanar la bonificació del 50% del preu públic:

- els membres de famílies nombroses de categoria general,
- els membres de famílies monoparentals i
- les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l'exempció del preu públic

- les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%,
- els membres de famílies nombroses de categoria especial,
- les víctimes d'actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
- les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
- els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s'han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l'exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria.

Fase de preinscripció al servei

El sevei d'admissió de preinscripcions al servei d'Acredita't queda condicionat a la disponibilitat de places. Donat que actualment hi ha 90 preinscripcions en procés de tramitació, les preinscripcions rebudes queden en llistat d'espera

Procediment en dos passos:

  1.-  A. Opció de preinscripció presencial: descarrega't la sol·licitud de preinscripció des d'aquest enllaç (Preinscripció) i lliura-la a les oficines de l'Institut.
        B. Opció de preinscripció telemàtica: segueix aquest link.
         

  2.- Has d'acompanyar la sol·licitud de preinscripció amb la següent documentació:
         
          2.1 - El Model de Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació. (Descarrega'l des d'aquí)
         2.2 - Tota la documentació corresponent indicada al model del punt 2.1. En cas de no lliurar-la en el termini establert, el resultat de la preinscripció serà "exclós/a".

          Disposes de cinc dies hàbils per lliurar tota la documentació de forma presencial a comptar des del moment d'haver tramitat la preinscripció (consulta aquí l'horari d'oficina). Això caldrà fer-ho si en el moment de tramitar la preinscripció no disposes de la documentació específica o si has tramitat la preinscripció de forma telemàtica.
         

  El resultat de la preinscripció es publicarà en un termini de dues setmanes des de la tramitació en aquest mateix espai
         

Resolució de preinscripcions Data d'actualització de preinscripcions
Llistat 23-04-2018

      Les persones interessades a presentar una reclamació disposen de 3 dies hàbils a partir del dia següent de rebre la comunicació de l'institut relativa al resultat de la preinscripció. Cal lliurar-la a la secretaria del centre.

Full de reclamacions 

Més informació: http://acreditat.gencat.cat

Fase d'Inscripció al servei d'assessorament - La inscripció s'activarà durant el mes de gener

**IMPORTANT: Un cop l'aspirant apareix com "Admès/a" al llistat de preinscripcions, rep un email amb un número de sol·licitud i instruccions per formalitzar la inscripció. No cal fer res fins no rebre aquesta notificació.

Instruccions a seguir per les persones admeses en fase de preinscripció per tal de formalitzar la inscripció al servei.

És totalment recomanable llegir tots els desplegables de l'apartat "Informació i orientació"

1.- Descarregar i omplir el full d'inscripció clicant aquí

2.- consultar com omplir el full d'inscripció clicant aquí

3.- Descarregar el full de pagament clicant aquí. Realitzar el pagament de la taxa pública de 26€ 

4.- Lliurar el full d'inscripció i comprovant de pagament per mail a l'adreça: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. juntament, si cal, amb la documentació justificativa de les bonificacions o exempcions al·legades.

 5.- Descarrega't la guia de l'aspirant clicant aquí

Fase d'assessorament

1.- Un cop inscrit correctament al servei, rebràs un email de confirmació per part del coordinador d'Acreditació de competències - Tarragona.

2.- A partir d'aquest moment, seràs assignat/da a un assessor qui es ficarà en contacte amb tú per tal de programar una reunió personal i iniciar el servei.

3.- L'assessorament es desenvolupa durant els mesos d'abri i maig

4.- L'assessor et demanarà el teu Portafolis per analitzar de forma global el teu perfil abans de la reunió presencial. Aquí tens els dos enllaços de descàrrega:

- PORTAFOLIS en CATALÀ

- PORTAFOLIS en CASTELLÀ

- INSTRUCCIONS per omplir el portafolis.

 

Fase d'avaluació

Si has finalitzat la teva fase d'assessorament, ja pots efectuar la teva inscripció a la fase d'avaluació.

Segueix els següents passos:

1.- Consulta l'informe que et va lliurar el teu assessor quan vas finalitzar la reunió presencial.

2.- Descarrega aquí el FULL D'INSCRIPCIÓ i omple-ho amb les teves dades. Marca les UC que vols avaluar, indica el seu preu públic (13€ / UC) i calcula el total.

3.- Descarrega aquí el FULL DE PAGAMENT i realitza un ingrés per limport calculat al pas "2".

***Consulta l'apartat de preus públics i bonificacions

4.- Envia el full dinscripció, el resguard de pagament i documents d'exemció o bonificació de pagament a l'adreça: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fase de resultats

Tot seguit es poden consultar ell resultats DEFINITIUS del servei d'acreditacions per qualificacions professionals.
L'identificador personal és el número de so·licitud emprat per realitzar la inscripció al servei.

Data de publicació: 23 de juliol de 2018.

- 17/09/2018: Ja es poden passar a recollir els certificats en horari de secretaria.

- Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent (SEP) i Condicionament físic en grup amb suport musical

- Fitnes aquàtic i hidrocinèsia

- Socorrisme en espais aquàtics naturals

- Guia per a itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa i Guia per a itineraris en bicicleta

- Guia per a itineraris eqüestres en el medi natural

 

 

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Telèfons de contacte

telefons
 
Telèfon:
Horari d’hivern (d’octubre a maig):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h
Tarda: dimarts de 15/17h
 
Horari d’estiu (de juny a setembre):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube